Sklep internetowy z obuwiem GOE
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy z obuwiem GOE
 
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem https://goe.pl
 
Sprzedawcą jest spółka
INTERMAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w 86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 121 wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu,  VII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000775244.
Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 876 22 06 589, Regon: 871638530
Sprzedawca  zwany jest zamiennie „Usługodawcą”.
 
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerem telefonu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00): 515 275 255
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@goe.pl

 
 
§ 1 Definicje
 
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( przedsiębiorca na prawach konsumenta).
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://goe.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 
 
§ 2 Zasady ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://goe.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy https://goe.pl prowadzi sprzedaż detaliczną/hurtową obuwia za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie https://goe.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. przeglądarka internetowa Chrome, Mozilla, IE lub inna w wersji włączoną obsługą niezbędnych aplikacji […]
b. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli;
c. system operacyjny spełniający wymagania do obsługi stron www
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
- niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z sieci Internet;
- korzystania z treści zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu jedynie w ramach użytku osobistego;
- niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku Klienci zostaną o tym powiadomieni;
8. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 
§ 3 Składanie zamówień
 
1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego.
2. Warunkiem rejestracji oraz dokonania Zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.
3. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową https://goe.pl
4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z klientem nie będzie możliwy w ciągu najbliższych  dwóch dni roboczych, Sprzedający ma prawo do niezwłocznego anulowania zamówienia.
7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.
8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
10. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”- Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz samego Zamówienia.  W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami.
11. Przed wysłaniem Zamówienia, na ekranie zostanie wyświetlona informacja dotycząca w szczególności:
- Przedmiotu Zamówienia;
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
- wybranej metody płatności;
- wybranego sposobu dostawy;
- czasu dostawy;
- terminu płatności.
12. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem Sklepu oraz jego akceptacja.
13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia, zawierającą wskazane w § 3  11. elementy. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta  powyższej wiadomości.

14. Umowa sprzedaży zawierana jest na czas realizacji zamówienia.
 
§ 4 Koszty i termin wysyłki
 
1. Dostawa Towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta  w formularzu Zamówienia.
2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
4. Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu i wynosi od 1 do 5 dni. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. 
5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili na stronie „Dostawa”.

6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 
§ 5 Płatności
 
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://goe.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić "za pobraniem" (płatność kurierowi przy odbiorze towaru), poprzez szybie płatności Blue Media, BLIK, kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 
§ 6 Odstąpienie od umowy
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia doręczenia towaru . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, niezbędny dla uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.
5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 
§ 7 Procedura reklamacji
 
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać listownie na adres Usługodawcy bądź poprzez e-mail.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym opis wady i dzień jej powstania oraz sposób kontaktu z klientem. Wniosek reklamacyjny dostępny jest pod adresem: FORMULARZ REKLAMACJI
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu  reklamacji oraz poinformuje Klienta o sposobie jej rozstrzygnięcia listownie lub poprzez adres e-mail. Termin rozpatrzenia reklamacji uznaje się za zachowany  z dniem nadania  przesyłki listownej lub korespondencji e-mail przez sprzedawcę.
5. Usługodawca odpowiada za wadę Produktu z tytułu rękojmi, jeżeli wada Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi będącemu Konsumentem.
6.Usługodawca ponosi koszty reklamacji w tym koszt nadania reklamowanego produktu.
7. Usługodawca ponosi wobec Klienta będącego Konsumentem odpowiedzialność za wady Produktu z tytułu rękojmi, tj. na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego) oraz w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (w szczególności w rozdziale 5a). Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą jest wyłączona.


 
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca, którego dane oraz adres siedziby zostały określone na początku niniejszego regulaminu jako Sprzedawcy.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy sprzedaży, w związku z tym mogą być
przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta, organom administracji, sądom lub komornikom, a także podmiotom windykacyjnym. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie, ale brak ich przekazania uniemożliwi realizację umowy

3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu otrzymania od klienta wniosku o ich usunięcie, z zastrzeżeniem minimalnego okresu jaki wynika z przepisów prawa podatkowego, tj. 5 lat licząc do 1 styczna roku następnego po roku, w którym do realizacji umowy doszło.

4. Klientom przysługuje prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora.

5. Klienci mogą wnieść o ograniczenie przetwarzania, a także mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. We wszystkich przypadkach, w których przetwarzanie odbywało by się na podstawie zgody, o czym Klient zostanie poinformowany w osobnym komunikacie, przysługuje mu prawo do jej cofnięcia w każdym momencie.

7. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podane przez Klientów dane osobowe poddawane są zautomatyzowanemu profilowaniu, ale na tej podstawie nie są podejmowane żadne decyzje wywołujące skutki prawne lub, które wpływały by na Klientów w podobny sposób.
9. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@goe.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
10. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


 
 
§ 9 Zmiana Regulaminu
 
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


 
 
§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
1. Jeśli po zakończeniu procedury reklamacji, Sprzedawca nie zgadza się z roszczeniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wymaga zgody Klienta oraz Sprzedawcy oraz ma charakter dobrowolny.
3.Metody pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to:
a) mediacja – procedura w której Klient oraz Sprzedawca rozstrzygają spór przy udziale osoby mediatora,
b) koncyliacja – procedura w której niezależna osoba (koncyliator) proponuje stronom sporu konkretny sposób rozwiązania sporu,
c) sąd polubowny – procedura w której spór rozstrzyga bezstronny specjalista (arbiter) bez udziału sądu powszechnego. Sądy polubowne działają przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej.
4. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sporze ze Sprzedawcą u instytucji zajmującej się pozasądowym rozwiązywaniem sporu:
a) miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – dane kontaktowe do rzecznika konsumenta właściwego dla miejsca zamieszkania Klienta znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyszukiwarce pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php,
b) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) – dane kontaktowe do właściwej Inspekcji Handlowej znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyszukiwarce pod adresem: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php,
c) organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np.: Federacja Konsumentów – adres strony internetowej: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/.
5. Aby rozpocząć postępowanie polubowne, Klient powinien złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do instytucji zajmującej się pozasądowym rozwiązywaniem sporu. Podmioty te funkcjonują według określonych zasad, z którymi można zapoznać się na ich stronach internetowych.
6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich albo powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
7. Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą z Uprawnieniami Konsumenta może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, składając skargę za pośrednictwem internetowej platformy Online Dispute Resolution (ODR). Szczegółowe informacje o internetowej platformie ODR oraz o procedurze złożenia skargi za jej pośrednictwem znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakładce „Platforma ODR” pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/ .
8. Skargę można złożyć za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 
§ 11 Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz. 827 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa w tym  ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium